بازرسی های فنی

بازرسی های هنگام ساخت و هنگام بهره برداری از ساده تا پیشرفته

بررسی مکانیزم های شکست و تخریب آلیاژهای صنعتی

طراحی و گزینش متریال سیستم بر پایه  Corrosion Data NACE

انجام و پردازش عملیات حرارتی کاربردی آلیاژهای C.S & A.S & S.S بر پایه ASTM  

انجام و بازرسی های فنی فرآیند ساخت ریخته گری آلیاژهای C.S & A.S بر پایه ASTM & ASM

انجام و بازرسی های فنی فرآیند آهنگری آلیاژهای C.S & A.S بر پایه ASTM & ASM

انجام و بازرسی های فنی فرآیند ساخت قطعه های صنعتی از آلیاژهای غیر آهنی بر پایه استاندارد های ASTM & ASM

انجام و بازرسی های فنی فرآیند ساخت Valve & Valve Parts بر پایه استاندارد های ASTM & API

مهندسی خوردگی و روش های کاربردی نگهداری قطعه های صنعتی 

و …