طراحی صنعتی

۱  بررسی فنی و مهندسی قطعات و چگونگی جانمایی آنها در مجموعه ی دستگاه و بازبینی مکانیزم و کارکرد مکانیکی

۲  بررسی شرایط کاری و عوامل محیطی مانند خوردگی ، سایش ، دما ، فشار و….

۳  ابعاد برداری ،  دیجیتایزینگ  و تهیه فایل ابر نقاط

۴  تهیه فایل سه بعدی قطعات و تجهیزات با استفاده از نرم افزارهای مهندسی مانند:

    GEOMAGIC  ،  RAPID FORM ، CATIA ، SOLID WORKS ، INVENTOR ، MECHANICAL DESKTOP ، AUTO CAD   و …

    انواع قطعاتی که مدل سازی آنها به روش سطح سازی پیشرفته انجام می گیرد:

    انواع PLUG و CAGE مربوط به کنترل ولوها 

    انواع DIAPHRAGM ، NOZZLE، DIFFUSER ، IMPELLER، VANE و CASING های مربوط به پمپ ، کمپرسور و توربین ها

    BLADE های فن های هوایی   و…

۵  تهیه نقشه دو بعدی با تمام جزئیات جهت ساخت قطعات

۶  تهیه اطلاعات G-CODE و فایل های STL جهت ماشینکاری CNC و …

۷  شبیه سازی مکانیکی و انجام تحلیل های دینامیکی و استاتیکی

۸  ایجاد شناسنامه فنی ساخت قطعات

    دفترچه فنی قطعات یدکی دربرگیرنده نقشه ی کالا ، شیوه نامه یا دستور ساخت قطعه ، بازرسی و بسته بندی می باشد