ساخت و تولید

  1. ساخت انواع قطعات پمپ های دینامیکی و جابجایی مثبت
  2. ساخت انواع SEAT ، PLUG ، CAGE، STEM و …. مربوط به کنترل ولوها
  3. ساخت انواع  SUC. & DISCH. VALVE های مربوط به PLATE VALVE ها
  4. ساخت انواع قطعات کمپرسور های دینامیکی و جابجایی مثبت
  5. ساخت انواع قطعات توربین های بخار
  6. ساخت انواع قطعات مشعل ها و برنرها
  7. و……