بازرسی فنی

ارزیابی و کنترل کیفیت مواد خام و اقلام عمومی
بازرسی گام به گام قطعه ، از آغاز ساخت تا پایان کار
تهیه انواع گزارشهای فنی و متالورژیکی قطعه
بسته بندی مناسب و ارسال قطعات ساخته شده